Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Kontakt

  • "Mario" Mariusz Ławicki

    NIP: 554-173-50-98
  • E-mail:biuro@mariomodelario.eu
  • Telefon575-783-526
  • Godziny działania sklepupn-pt 9.00 - 16.00
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Mariomodelario.eu

1 Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem mariomodelario.eu (zwany dalej Mariomodelario lub „sklepem”) jest prowadzony przez Mariusza Ławickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ”Mario” Mariusz Ławicki z siedzibą: 85-704 Bydgoszcz, ul. Kołobrzeska 19/85, NIP 554-173-50-98, REGON 092381677, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego Mariomodelario, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdym czasie (oprócz przerw technicznych i awarii) uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych sklepu, w tym również pobrać treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego Mariomodelario zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Mariomodelario nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.6. Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub urządzenie z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.7. Korzystając ze sklepu, Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementów.

 
2 Procedura zawarcia umowy i realizacja zamówienia

2.1. Sklep Mariomodelario przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową mariomodelario.eu.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych w działalności sklepu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie sklepu, kliknięcie ikony ”koszyka”, poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, którą Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole, przed zatwierdzeniem zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu podczas procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.6. Składający zamówienie (zwany dalej Klientem) jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych sklepu, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu wraz kodem pocztowym. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia, otrzyma on na podany adres poczty elektronicznej, odpowiedź ze sklepu internetowego, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Zamówienia realizowane na podstawie przedpłaty na konto realizowane są od momentu zaksięgowania środków na koncie firmowym.

2.9. W przypadku braku możliwości zrealizowania potwierdzonego zamówienia, sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. W takim przypadku sklep jest zobowiązany poinformować Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu (rozmowa lub sms). Za skuteczne uznaje się jednorazowe powiadomienie w jednej z ww. form. Środki finansowe, zapłacone przez klienta, na poczet zamówienia, w w.w. przypadku odstąpienia od umowy, zostaną niezwłocznie zwrócone.


3 Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu Mariomodelario, są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronach internetowych mariomodelario.eu, w zakładce „Zasady wysyłki”. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Klient jest informowany o całkowitym koszcie dostawy w trakcie realizowania procedury zamówienia, przed zatwierdzeniem tego zamówienia.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę wybranego produktu lub kilku produktów oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu, w chwili zatwierdzania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

a) Wpłata na konto firmowe, przed wysyłką.

W tym przypadku, Kupujący dokonuje wpłaty kwoty za zakupy, w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-mail, który zawierał będzie numer konta sklepu oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane.

b) Wpłata przez serwis pośredniczący.

W tym przypadku, wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisu Tpay.pl. Gdy Kupujący zdecyduje się na tak sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link do strony pośrednika, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane.

d) Płatność za pobraniem.

W tym przypadku, Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar, w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską / pocztową. Pracownik firmy dostarczającej przesyłkę, pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”). Zapłata następuje w dniu dostawy.

3.6. Za bezpieczeństwo oraz prawidłowość przeprowadzenia płatności za pośrednictwem Tpay.pl, odpowiada:
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

3.7. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury.


4 Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla wszystkich produktów zgodnie z cennikiem wybranego dostawcy.

4.4. W momencie pokwitowania odbioru, towar staje się własnością Klienta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności spedytora, przed odbiorem towaru. Protokół ten będzie podstawą reklamacji dostawy. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy paczkę, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie (obtłuczone, rozdarte pudełko lub opakowanie; zerwana taśma, wgnieciony karton itp.) należy odmówić przyjęcia przesyłki i poinformować sklep. W przypadku zgodnego przyjęcia paczki, a następnie stwierdzeniu uszkodzenia fizycznego towaru, należy na miejscu, w obecności kuriera, spisać w protokół zawierający informacje dotyczące powstałych uszkodzeń.

4.5. Szczegóły procedury reklamacyjnej dostawy, do których należy się stosować określa wybrany przez Klienta dostawca realizujący przesyłkę.

4.6. Za prawidłową realizację przesyłki odpowiedzialny jest wybrany przez klienta dostawca, zgodnie z wybranym podczas zamówienia sposobem dostawy oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u tego dostawcy.

4.7. Klient zobowiązany jest dostosować się do procedury odbioru przesyłki obowiązującej u danego dostawcy, w szczególności zadbać o odebranie przesyłki we wskazanym miejscu i czasie.

4.8. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta z własnej winy (np. nieobecność we wskazanym w zamówieniu adresie dostawy), lub nie dostosowania się do procedury obowiązującej u wybranego dostawcy i zwrotu przesyłki do nadawcy, Klient ponosi koszty ponownego dostarczenia zwróconej przesyłki zgodnie z cennikiem wybranego dostawcy. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia opłaty przed ponownym nadaniem przesyłki przez sklep. Zapłata za ponowną dostawę powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zwrotu przesyłki, po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane. Termin ten, liczony jest od dnia odbioru przesyłki przez sklep. W przypadku braku wpłaty przez Klienta za ponowną dostawę, sklep Mariomodelario, potraktuje to jako odstąpienie Klienta od umowy. W takim przypadku, nastąpi zwrot Klientowi wpłaconych środków, pomniejszonych o koszt dostawy.

 
5 Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Sklepie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

5.2. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem, pocztą lub drogą elektroniczną na aktualny adres mailowy Sklepu.

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy. O sposobie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową decyduje Sklep.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie Mariomodelario. Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach internetowych Sklepu, udostępniony został formularz reklamacji. Wzór tego formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5.7. Reklamowany produkt Klient jest zobowiązany dostarczyć, na własny koszt, na adres: 85-704 Bydgoszcz, ul. Kołobrzeska 19/85, lub inny podany przez Sklep w kontakcie w sprawie reklamacji. Za prawidłowe i bezpieczne zapakowanie towaru do wysyłki odpowiada Klient. Wraz z reklamowanym towarem Klient jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu sprzedaży oraz inne niezbędne dokumenty np. kartę gwarancyjną.

5.8. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Sklep wyśle do naprawy przez autoryzowany serwis lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

5.10. W przypadku niemożności stwierdzenia charakteru wady przez serwis sklepu, sprzęt wysyłany jest do autoryzowanego serwisu producenta. Bieg terminów procedury wymiany lub naprawy wadliwego sprzętu rozpoczyna się w momencie potwierdzenia wady przez serwis producenta i na zasadach określonych przez producenta np. zawartych w gwarancji producenta.

5.11. W przypadku sprzętu objętego gwarancją producenta warunkiem zwrotu towaru zawierającego wady fabryczne jest niewypełniona karta gwarancyjna oraz nieuszkodzone opakowanie. Oryginalne opakowanie powinno być w stanie idealnym, nie może posiadać napisów naniesionych przez klienta, w przeciwnym wypadku sprzęt będzie standardowo serwisowany, a nie wymieniony na nowy. Urządzenia należy dostarczać kompletne wraz z kompletnym opakowaniem(folie, woreczki, styropiany. itp).                                                  

5.12. W przypadku potwierdzenia wady i braku możliwości usunięcia jej przez autoryzowany serwis producenta, sklep, na prośbę klienta może wymienić towar lub zwrócić pieniądze.

5.13. Jeżeli jest to możliwe zakupiony sprzęt należy serwisować bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta.

5.14. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.


6 Wymiana    

6.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty Sklepu, w tej samej lub wyższej cenie, jeśli pisemna prośba o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wydania/dostawy towaru.

6.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować Sklep, o zamiarze dokonania wymiany drogą e-mailową, a następnie odesłać towar, na własny koszt pocztą na adres 85-704 Bydgoszcz, ul. Kołobrzeska 19/85.

6.3. Dokonując wymiany należy wypełnić formularz i podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przesłać oryginał potwierdzenia dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie Mariomodelario. Na stronach internetowych Sklepu, udostępniony został formularz wymiany, załącznik nr 3.

6.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nieużytkowany, w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń.

6.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.7 Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Mariomodelario, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

7.1.1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (data odbioru).

7.1.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji, o odstąpieniu od zawartej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, na adres Sklepu podany w zakładce Kontakt na stronie internetowej sklepu Mariomodelario). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1), jednak nie jest to obowiązkowe, ważne jest także inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7.1.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.1.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zostaną zwrócone otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym obsługa Sklepu została poinformowana o decyzji Klienta, o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Klient nie ponosi opłat w związku ze zwrotem środków pieniężnych. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.1.5. Klient, który odstąpił od umowy jest zobowiązany odesłać lub przekazać do Sklepu, rzecz oraz przesłać potwierdzenie dokonania zakupu zwracanego towaru (paragon/faktura). Czynność ta powinna być wykonana niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep, o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

7.1.6. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.

7.1.7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

7.3. Za zwracaną rzecz należy rozumieć wszystko to, co Klient otrzymał zgodnie z umową w dniu dostawy, a w szczególności towar zakupiony w Sklepie, wraz ze wszystkimi dołączonymi akcesoriami, elementami, częściami, dodatkami, gratisami, dokumentami, instrukcjami, oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniem producenta, dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym).

7.4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.5. Zapisów Regulaminu dotyczących odstąpienia od umowy / zwrotu towaru nie stosuje się do umów, jeżeli Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.  


8 Ochrona danych osobowych - Polityka bezpieczeństwa

8.1. Firma "Mario" Mariusz Ławicki zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym Mariomodelario.

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera. Brak zgody na otrzymywanie newslettera nie ma wpływu na realizację zamówienia przez sklep.

8.5. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyraził na to zgodę, do informowania o oferowanych przez sklep Mariomodelario produktach.

8.6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mariusz Ławicki, prowadzący działalność gospodarczą, pod nazwą ”Mario" Mariusz Ławicki z siedzibą: 85-704 Bydgoszcz, ul. Kołobrzeska 19/85, NIP 554-173-50-98, REGON 092381677.

8.7. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia lub zmiany danych osobowych, oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
 

9 Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie mariomodelario.eu. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin obowiązuje od 11.11.2015 r.

Załącznik 1 - Formularz odstąpienia od umowy
Załącznik 2 - Formularz reklamacji
Załącznik 3 - Formularz wymiany
 

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl